Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Verkeersschool Rietveld ( KVK. 67439802 )

Artikel 1. De verkeersschool dient zich te houden aan de volgende regels:
1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijklessen van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
1.2 Het rijexamen wordt door de verkeersschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten of het afgesproken pakket betaald zijn.
Uitzondering: Wanneer theorie examen moet worden gedaan of bij termijnbetaling.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin het meeste van de opleidingstijd in gereden is. In geval van onmacht, kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. Dit is altijd dezelfde type auto als waarin u rijles heeft gehad.
1.4 De rijlessen die bestaan uit 60 of 90 minuten, moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet bedoeling dat de instructeurs tijdens de lestijden andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.
Voorbeeld: Een flesje drinken halen bij het tankstation valt hier expliciet buiten.
1.5 De verkeersschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede verzekering afgesloten.
Dit geldt zowel voor fysieke als materiële schade.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan wordt de leerling hiervan zo snel (als) mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er direct een nieuwe afspraak gemaakt of een andere instructeur ingezet. De leerling kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
1.7 De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt of gegeten.

Artikel 2. De leerling dient zich te houden aan de volgende regels:
2.1 Om lessen te mogen volgen dient de leerling een minimale leeftijd te hebben van 16,5 jaar. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te dragen.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Verkeersschool het recht om de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren te melden, anders heeft de Verkeersschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.
Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte of zaken die je van te voren vergeet aan te geven, zoals opname, vakantie of dergelijke.
2.5 Een les kan allen telefonisch geannuleerd worden, annulatie via SMS of Whatsapp worden niet gezien als annulatie. Nadat je geannuleerd hebt ontvang je van ons altijd een mail ter bevestiging, controleer dus of je deze ontvangen heb.
2.6 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijnen, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Verkeersschool. Als de instructeur merkt dat de leerling zich hier niet aan houd, onderbreekt hij zonder enige twijfel de rijles. De kosten van de rijles zijn voor rekening van de leerling. De Verkeersschool heeft het recht om deze leerling niet meer van zijn diensten te voorzien.
2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Verkeersschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere losse les. Als de leerling geen contanten bij zich heeft, zal de leerling een crediteuren contract moeten ondertekenen van de losse les. Hierna zal de leerling van de Verkeersschool een factuur thuis ontvangen met het opstaande bedrag.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de laatste termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de resterende lessen en/of examens stop gezet.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de Verkeersschool de volgende procedure: indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt er dan echter ook niet betaald dan ontvang je 7 dagen na de mondelinge waarschuwing een herinneringsfactuur van de achterstand.
De Verkeersschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van €24.50 aan administratiekosten inclusief BTW. Bovendien mag de Verkeersschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de herinneringsfactuur. Deze rente bedraagt de wettelijke rente.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan is de Verkeersschool helaas genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Dan komen er extra kosten bij die de leerling zelf dient te voldoen.
3.5 indien er een pakket is aangeschaft en je behaalt op advies van de instructeur je rijbewijs met minder lessen als vooraf geadviseerd is krijg je deze lessen van ons terug.
Artikel 4. Examen of herexamen:
4.1 Indien de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Indien het rijexamen niet door gaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Verkeersschool heeft wél het recht om aan de leerling de kosten van één losse rijles te berekenen indien deze is afgenomen. (Dit is de verplichte 60 minuten les voor het examen.) Bij voortijdige annulatie vanuit het CBR zullen er geen kosten worden doorberekend aan de leerling.            

4.3 Herexamen garantie is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:

* De leerling neemt het geadviseerde start & go pakket af en volgt ook alle geadviseerde lessen.

* De Verkeersschool behoud zich het recht om tussentijds het advies aan te passen indien de omstandigheden hierom vragen.

* Er is voldaan aan de financiële verplichting.

* De Eigen Verklaring is naar waarheid ingevuld.

* De leerling is in het bezit van een geldig theorie certificaat, wanneer het rijexamen plaatsvindt.  

* De rijopleiding mag niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden (op de zomer periode na).

* Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerste examen te worden afgelegd.

* Het gratis herexamen is alleen van toepassing indien het advies van de rijinstructeur voor de lessen tussen het eerste en tweede examen ook daadwerkelijk wordt gereden.

Artikel 5. Beëindigen van een (les)contract of ander overeenkomst:
5.1 De Verkeersschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:
De Verkeersschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Verkeersschool (zie artikel 2.5)
De Verkeersschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6. Aanvullende afspraken:
6.1 De Verkeersschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling (ouders/voogd) maken. Deze zullen dan in een overeenkomst vastgelegd worden. Echter deze AV zullen op al onze aanvullende overeenkomsten van kracht blijven.

Artikel 7. Lespakketten:
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
7.2 Lesuren worden zoveel mogelijk in blokken van 60 of 90 minuten gegeven. De leerling dient hier dus ook rekening mee te houden. De Verkeersschool zelf raad aan om in blokken van 90 minuten te lessen.

Artikel 8. Vrijwaring: Als de leerling tijdens de lessen of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
8.1 De Verkeersschool kan onder normale condities de leerling niet aansprakelijk stellen, Verkeersschool Rietveld draagt zelf het risico.
8.2 Indien de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt of een bekeuring wordt verkregen, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. De instructeur verwacht dus dat de leerling zijn aanwijzingen ook daadwerkelijk opvolgt.
8.3 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens ook duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de Verkeersschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.4 De Verkeersschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in een dergelijk geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9. Algemene Voorwaarden (AV) en bemiddeling en geschillen:
9.1 De AV liggen/bevinden zich altijd ter inzage in de lesauto.
9.2 De AV kun je raadplegen op onze website (https://www.verkeersschoolrietveld.nl).
9.3 Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.4 De Verkeersschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen indien de leerling minderjarig is zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.
9.5 De leerling kan, als de in lid 5 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling er niet de voorkeur aan geeft of niets meer onderneemt, bij geschillen tussen leerling en de Verkeersschool terzake van de in de artikelen 1 t/m 8 van de in deze AV bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken bij:

De PVP Rechtshulp (te Den Haag) is zonder meer een laagdrempelige organisatie, waarbij u vaak kosteloos advies krijgt (T) 070 – 365 0996. Ook kunt u een Advocaat raadplegen bij het Juridisch Loket (T) 0900 – 80 20 (€0,10 p/m).
Mocht u nog vragen hebben? Mail gerust naar info@verkeersschoolrietveld.n